05 Organització General

Per a una bona coordinació en el procés d'ensenyament - aprenentatge  cal organitzar tots els sectors implicats en equips de treball. La nostra Comunitat educativa incorpora els següents grups:

CONSELL ESCOLAR
Les funcions i composició estan detallades al Decret 233/97 ROF d’Educació Infantil i Primària. Es realitzarà un trimestral i sempre que siga necessari.
El Consell serà obert a les famílies amb veu sense vot, amb petició prèvia, amb un màxim de 5 persones i amb temps d’intervenció controlat.

CLAUSTRE
El claustre està format per tot el professorat del centre ,la fisioterapeuta i les educadores. Les funcions estan detallades al  Decret 233/97 ROF d’Educació Infantil i Primària.
Es realitzarà una vegada al mes.

COCOPE
Les funcions i composició  estan detallades al Decret 233/97 ROF d’Educació Infantil i Primària. Es programa una COCOPE mensual.

ASSEMBLEA D'ALUMNAT
Està formada per dos representants de classe des de 5 anys i 1r , un representant de 2n a 6è de Primària i per l’Equip directiu.
Es reuneix l’últim dijous de cada mes.  Dins de les seves funcions està aportar idees de les diferents classes en quant a l’organització  del centre, pati, entrades, i qualsevol tema que considerem important.
Els representats els trien els/les tutores i es podran canviar trimestralment.

COORDINACIÓ UNITATS EDUCATIVES
Contem amb tres unitats docents i un equip d’inclusió.
  • Unitat 1a: Infantil.
  • Unitat 2a: 1r, 2n i 3r de Primària
  • Unitat 3a: 4t, 5é i 6é de Primària.

Els components de les diferents unitats són els tutors/res dels diferents nivells, els especialistes i els suports d’infantil designats per l’equip directiu.
La periodicitat de reunions en les unitats serà de dues vegades al mes.

L’equip d’inclusió està format per especialistes en PT, AL, fisioterapeuta, educadores, orientadora i la cap d’estudis. Les membres d’aquest equip es distribueixen entre totes les anteriors unitats, en funció de l’alumnat al que atenen.
La periodicitat de reunions de l’equip d’inclusió és setmanal.

COMISSIONS
El professorat del centre s'organitza, a través de comissions per a impulsar el desenvolupament integral de l'alumnat del centre. Aquestes comissions tindran una persona coordinadora i poden estar formades per professorat de qualsevol unitat i incloure a persones externes, per exemple famílies, per a enriquir el seu desenvolupament.

Les comissions es reuniran segons el calendari marcat des de direcció i sota necessitat amb convocatòria de la persona coordinadora. Les seues funcions bàsiques són les següents:


COMISSIÓ D’ERASMUS +

Formada per representants de totes les unitats preferentment amb coneixements d’anglès (4 persones) i el recolzament de l’equip directiu.
Desenvolupa i coordina els diferents projectes Erasmus+ que puguen sorgir des del centre.
Busca aliances i col·laboracions per a participar en projectes Erasmus+ coordinats per altres centres.
Dinamitza les mobilitzacions i treballs que puguen sorgir a través dels diferents projectes.
Ajuda, aconsella i guia al claustre per a participar en programes eTwinning.


COMISSIÓ D’ESPAIS

Aquesta comissió està formada per representants de totes les unitats (4 persones), per tal d'assegurar la correcta comunicació a les unitats dels punts acordats, i famílies de l’AFA.
Dinamitza l'ús de l'Aula Sensorial. Proposa horaris, activitats, ús, normes i manteniment de l'aula. Relaciona aquest espai amb el projecte curricular.
Distribueix espais comuns del centre per al seu ús per part de tots, aules exteriors, espais en corredors i rebedors... Suggereix i aconsella formes d'ús i elements necessaris per al seu aprofitament.
Vela perquè el tema anual del centre es veja reflectit en els espais comuns.
Vigila el correcte ús i manteniment de les diferents farmacioles del centre.


COMISSIÓ DE FESTES COMMEMORATIVES

La coordinació podrà estar proposada per l'Equip Directiu. Està formada per representants de totes les unitats (5 persones), per a assegurar la correcta comunicació a les unitats dels punts acordats, i famílies de l’AFA.
Desenvolupa, organitza i dinamitza les commemoracions d'Hivern, Carnestoltes o Falles (segons corresponga cada any) i la festa Final de curs.
Col·labora amb la Comissió de Foment Lector en el desenvolupament de la Setmana Cultural.
Aquesta comissió vetlarà perquè les diferents festes commemoratives queden emmarcades en el projecte de centre i tinguen contingut curricular en les seues celebracions.


COMISSIÓ DE FOMENT LECTOR

La composició està determinada per l'Ordre 44/2011 i la coordinació podrà estar proposada per l'Equip Directiu. Formada per un membre de cada unitat (4 persones) i famílies.
Programa la Setmana Cultural al setembre per a suggerir línies de treball i productes finals dels ABP a les diferents unitats. Aquesta Setmana Cultural es pot desenvolupar juntament amb la Comissió de Festes.
Desenvolupa el Pla lector del centre i ajuda en la seua aplicació en les diferents aules.
Dinamitzarà tallers literaris (PIULEM: tasca 2) que poden anar en relació a la Setmana Cultural.
Organitza, dinamitza i dona difusió del Dia del Llibre (que pot anar en relació a la Setmana Cultural).
S’organitzarà a voluntaris de les famílies per a realitzar el prèstec.


COMISSIÓ D'INNOVACIÓ EDUCATIVA

La coordinació podrà estar designada per l'Equip Directiu. Està formada per una persona que siga coneixedora de la dinàmica i PEC del centre (5 persones).
Col·labora amb l'Equip Directiu en la confecció i desenvolupament del Pla Estratègic del centre.
Revisa, actualitza, elabora i difon la documentació necessària per a confeccionar el PEC.
Desenvolupa plans per a l'acompanyament de professorat nou en el centre.
Organitza jornades d'autoformació en el centre i intercanvi d'experiències (Xerrades PIPA).
Organitza jornades familiars de convivència escolar.
Proposa nous camins i metes a través de la innovació educativa quant a metodologies, pedagogies, espais educatius, recursos… Acompanyant i guiant al professorat del centre.


COMISSIÓ NATURA

Aquesta comissió està formada pels coordinadors d'hort d'infantil i primària més 2 persones del centre (4 persones) i l'ajuda de familiars de l’AFA.
Dinamitza l'ús dels horts i l’aula natura. Proposa horaris, activitats, ús, normes... Relaciona aquests espais amb el projecte curricular.
Prepara, almenys, una activitat curricular trimestral que servisca com a exemple per al claustre.
Desenvolupa una concreció curricular de continguts que es puguen treballar des de l'hort i/o l'aula natura.
Vela per la pràctica de les activitats de Ecoescola preses d'acord en el claustre (patis residu zero, reciclatge, esmorzars saludables, PEAFS…)


COMISSIÓ TIC-TAC

Aquesta comissió està formada per la coordinadora i 2 persones del centre (3 persones), designades per l'Equip Directiu, i l'ajuda de familiars de l’AFA.
Dinamitza l'ús de l'Aula DIY. Proposa horaris, activitats, ús, normes i manteniment de l'aula. Relaciona aquest espai amb el projecte curricular.
Prepara, almenys, una activitat curricular trimestral que servisca com a exemple per al claustre.
Desenvolupa una concreció curricular de continguts TIC que es puguen treballar des de l'aula DIY.
Confecciona un programa anual de Ràdio-Escola, dinamitzant la seua realització entre tots els membres de la comunitat escolar.
Vetlarà perquè es respecte la Progressió en l'Ús de la Noves Tecnologies.
Mantindrà al dia un registre d'incidències TIC i contactarà amb el SAI per a la seua possible solució.
Confeccionarà horaris i distribució de recursos tecnològics del centre.


COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ

Aquesta comissió està formada per un representant de cada unitat (4 persones), per a assegurar la correcta comunicació a les unitats dels punts acordats i la persona CIC (Coordinadora d’Igualtat i Convivència).
Confecciona el Pla de mediació i convivència.
Realitza el seguiment de les accions descrites en el Pla de mediació i convivència.
Proposa dinàmiques i activitats de mediació i convivència a les diferents unitats.
Ajuda en la cerca i posada en pràctica d'activitats destinades a la modificació de conducta.
Dinamitza l'ús del Pati Inclusiu. Proposa activitats, ús, normes, jocs, manteniment... Relaciona aquest espai amb el projecte curricular.
Programa l’inici de curs com una festa de benvinguda per a la comunitat educativa i presentació del tema anual del centre. Aquesta festa es pot desenvolupar juntament amb la Comissió de Festes.


AFA (Associació de famílies de l’alumnat )

Formada per les famílies de l’alumnat. Realitzarà reunions periòdiques amb les famílies per  informar-les de les diferents activitats que realitza. Es realitzaran reunions de la junta directiva i una reunió mensual/bimensual amb l’Equip directiu.