07 Transició entre etapes

TRANSICIÓ D’INFANTIL A PRIMÀRIA:

El que diferència a un xiquet o una xiqueta
d’Educació Infantil quan passa a l’Educació Primària és un estiu.

1. Justificació.

Partim de realitats interpretades des de punts de vista ben diferents pel que fa a les línies del temps: cronologia evolutiva, personal, madurativa, relacional, ... i cronología legislativa, formal i organitzativa. Temps i necessitats que poden ser coincidents o no.

Per poder abordar la transició entre etapes partirem de la idea de formació com un continu en el que cal contemplar el currículum no només des d’un punt de vista dels coneixements i els processos, sobre els quals s’ha decidit fer parcel·les de forma arbitrària. Hi ha una dimensió important que dóna sentit de continuïtat i que també està present: la longitudinal, la del desenvolupament, i que hui en dia fa concebre l’educació, fins i tot la formal, com un procés que ha de donar-se al llarg de la vida.

La psicologia evolutiva explica el procés de desenvolupament de l’ésser humà. Les etapes evolutives estan influenciades pel context i per les particularitats personals, per tant el pas d’un període a un altre sempre es fa de forma gradual i en algun moment conviuen capacitats i limitacions d’etapes contigües.

Per a aconseguir la connexió entre els diferents trams de l’Educació Infantil i l’etapa de Primària, cal tindre en compte les característiques i les necessitats pròpies de l’infant i vetllar per la continuïtat que respecte els espais, el temps, les relacions personals, cercant eixos comuns de planificació.

A l’àmbit normatiu existeixen diferents disposicions que parlen de la necessària continuïtat entre etapes educatives.

Al preàmbul del Decret 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s’establix el currículum del segon cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana assenyala que “és necessari que el segon cicle estiga en estreta coordinació amb el primer cicle de l’Educació Infantil, per continuar amb el procés iniciat, i amb el primer cicle de l’Educació Primària, per a que la transició entre ambdues etapes tinga elements de continuïtat”. 

A l’article 8 del citat decret s’assenyala que per tal d’afavorir la continuïtat i facilitar l’adaptació en la transició, els centres o etapes implicats, estaran pedagògicament coordinats.

Així mateix, la Resolució de 27 de juny de 2018, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2018-2019, tots els centres educatius cal que confeccionen un Pla de Transició entre les etapes d’Educació Infantil i Educació Primària. Aquest pla cal que contemple la següent filosofia d’acció:

S’ha de potenciar, desenvolupar i dotar l’alumnat de les competències, les destreses, les habilitats, els hàbits i les actituds que faciliten l’adaptació a l’Educació Primària. En el primer curs de l’Educació Primària es tindran en compte les accions educatives, les rutines, la distribució espacial i temporal així com la metodologia emprada en l’etapa d’Educació Infantil perquè la transició entre les dues etapes tinga elements de continuïtat sense perdre de vista que l’etapa d’Educació Infantil té sentit en si mateixa, per la qual cosa no s‘ha de supeditar a primària; ni tampoc al revés. 

Segon l’Ordre 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià, dins de l’article 39: Transició entre nivells, cicles, etapes i modalitats d’escolarització especifica: Els centres d’Educació Infantil i Educació Primària han de dissenyar un pla de transició des del segon cicle d’Educació Infantil al primer curs de l’Educació Primària que inclou l’adaptació progressiva de l’alumnat, el transvasament de la informació i les actuacions d’informació i assessorament a les famílies, que han de començar, almenys, durant el tercer trimestre de l’últim curs de l’etapa d’Educació Infantil i prolongar-se fins al primer trimestre de l’etapa d’Educació Primària. En el cas dels centres que imparteixen només l’etapa d’Educació Infantil, el Pla de transició s’ha d’elaborar, en el cas que siga possible, conjuntament amb els centres d’Educació Primària als quals estan adscrits. 

Cal tindre en compte la necessitat de fer uns bons plans de transició, justificats, contextualitzats, amb objectius clars, accions, agents implicats i responsabilitats, temps i recursos, així com una definició de l'avaluació i la seua revisió contínua.

En paraules de Díez (2017), parlant de l'aventura de passar a primària, sempre en clau positiva i com una cosa important a tenir present diu: 

“Moltes vegades voldríem estalviar-nos temps d'espera per arribar a una altra cosa, voldríem fer passos llargs i copiosos, voldríem volar. Però en un cert moment ens adonem que no es pot, perquè el temps i les maduracions manen, perquè cal sentir abans de recordar, perquè cal tocar abans de treure conclusions, perquè cal anar en braços abans de gatejar, de caminar o de donar salts, perquè cal imitar abans d'inventar, perquè cal sentir-se un amb la mare abans de tenir un amic.” (p. 50)

Parlar en un centre educatiu de la continuïtat entre etapes i no de transició revela el treball en equip, la intenció de no marcar distàncies ni fronteres. Es tracta de traçar un pla que deuria i podria desaparèixer perquè ja és una realitat de centre compartida. 

Es tracta de prendre consciència de la importància per a la infància i les famílies d'una continuïtat necessària, evitant salts i diferències en els àmbits organitzatius i de relacions.

El canvi d'una etapa a una altra no ha de ser l’excusa que justifique la diferència en el tractament.

Resulta clau garantir i vetllar per la necessària continuïtat amb l’Educació Primària, donant coherència a tot el procés educatiu de l'escolarització dels infants, facilitant l’èxit de tot l’alumnat dins d'un projecte global de centre.

2. Objectius del Projecte.
 • Ser un instrument de reflexió i avaluació contínua.
 • Abordar canvis metodològics respectuosos en la continuïtat entre etapes que donen identitat al centre.
 • Facilitar la transició adequada i l’adaptació de l’alumnat als canvis produïts en el context escolar (Pas d’Infantil a Primària).
 • Orientar les famílies al voltant dels aspectes que permeten l’adaptació dels seus fills i filles a la nova etapa (Primària).
 • Orientar al professorat (intercanvi de dades, documentació, informació…).
 • Promoure la coordinació entre els mestres de la primera unitat (Infantil) i la segona unitat (1r,2n i 3r).3. Agents participants al Projecte.
3.1. Registre dels agents Implicats.


REGISTRE D’INTERESSATS
Nom
Organització
Posició
Localització
Paper/funció
Contacte
Alumnat
-
5,6 anys
Centre Educatiu
Beneficiaris del projecte
Professorat
Famílies
Aula 5 anys
Pare/Mare
-
Beneficiaris del projecte
App
Professorat
Primera unitat
Segona unitat
Orientadora
ProfessoratCentre
SPE
Centre Educatiu
Desenvolupament del projecte
App
Planning       Mensual4.Planificació.
4.1. Gestió del Pla d’Actuació.


ID
ACTIVITAT
TEMPS
AGENT QUE EL DESENVOLUPA
COMUNICAT

RECOLZAMENT MESTRA PRIMÀRIA
3r Trimestre
Mestra de 3r de Primària
Horaris

ADAPTACIÓ MESTRA INFANTIL
Setembre
Recolzament d’Infantil
Horaris

ESMORZAR ALUMNAT
Setembre-
Juny
Tutors/es Primària
Horaris
Comunicat App

REVISIÓ PROJECTE
Octubre/ Abril
Coordinador/a 1a unitat i Coordinador/a 2a unitat
COCOPE
Planning Mensual Octubre/Abril

REUNIÓ INTER UNITATS
Maig/Juny
Professorat 1a unitat
Professorat 2a unitat
Planning Mensual Maig

VISITA ALUMNAT INFANTIL A AULES PRIMÀRIA
Maig/Juny
Professorat 5 anys
Professorat 1r Primària
Acordar data a Maig/Juny

VISITA PATI PRIMÀRIA
Juny
Mestra/e 5 anys
Acordar data a Juny

ACTIVITATS CONJUNTES
Setembre-
Juny
Professorat 1a unitat
Professorat 2a unitat
Planning Anual

ACORDS METODOLÒGICS
Juny
Professorat Centre
Planning Mensual Juny

ACORDS ORGANITZATIUS
Juny
Professorat Centre
Planning Mensual Juny

REUNIÓ INTERCANVI INFORMACIÓ
Juny
Mestra/e 5 anys
Mestra/e 1r Primària
Planning Mensual

REUNIÓ FAMILIAR AMB TUTOR/A
Juny-Juliol
Mestra/e 1r Primària
Comunicat App

REUNIÓ FAMILIAR AMB ORIENTADORA
Juny-Juliol
Orientadora
Comunicat App

MENJADOR ESCOLAR
Setembre-
Juny
Equip Educadores Menjador
---

4.2. Gestió d’Actuacions a realitzar.

ID
RECOLZAMENT MESTRA PRIMÀRIA

El tutor/a de tercer de primària haurà de tindre contemplat al seu horari personal un hora de recolzament a Infantil 5 anys setmanal al tercer trimestre. Això ho haurà de tindre en compte la cap d’estudis a l’hora de confeccionar els horaris en juliol. D’aquesta manera la tutora de tercer s’anirà familiaritzant en els alumnes que tindrà el curs següent a primer de primària.
Documentació
 • Horari Personal Docent.
ID
ADAPTACIÓ MESTRA INFANTIL

Les mestres de recolzament, entraran les primeres sessions del primer dia de classe a l’aula de 1r de primària per ajudar a la tutora de primària en el període d’adaptació.
Documentació
 • Horari Personal Docent de Setembre.
ID
ESMORZAR ALUMNAT

Els Tutors/es de primària informaran a les famílies i posteriorment recordarà per l’App escolar que tot l’alumnat de l’escola esmorzarà tranquil·lament a l’aula i una vegada finalitzat eixirà al pati escolar.
Documentació
 • PEC.
ID
REVISIÓ PROJECTE

Al mes d’octubre la COCOPE revisarà el projecte després de finalitzada la implementació per veure els suggeriments i propostes de millora que ha realitzat el professorat implicat de cara a la següent execució.
Documentació
 • Pla de Continuïtat Infantil - Primària.
 • Planning Mensual Octubre.
 • Planning Mensual Abril.
ID
REUNIÓ INTERUNITATS

Al llarg del mes de maig es realitzarà una reunió interunitats (1ª Unitat- 2ª Unitat) per tal de realitzar les següents accions:
 1. Revisar els acords metodològics de lectoescriptura.
 2. Revisar les accions organitzatives.
 3. Posar en marxa el pla de continuïtat en la finalització del curs.
La cap d’estudis marcarà en el Planning mensual de Maig la data d’eixa reunió.
Documentació
 • Acta d’acords.
 • Planning Mensual Maig.
ID
VISITA ALUMNAT INFANTIL A L’AULA PRIMÀRIA

La mestra d’infantil 5 anys haurà d’acordar amb la tutora de 1r de Primària una data al mes de juny per tal que l’alumnat d’Infantil 5 anys visite les aules de Primària i es realitze una familiarització amb els nous espais.
Documentació
 • Cap.
ID
VISITA PATI PRIMÀRIA

Al llarg del mes de juny l’alumnat de 5 anys acompanyat per la seua tutor/a eixirà al pati de Primària per conèixer l’espai i les diferents zones de joc.
Documentació
 • Cap.
ID
REUNIÓ INTERCANVI INFORMACIÓ

La Cap d’Estudis estipularà dins del Planning Mensual de juny les reunions de canvi d’unitat per tal que els tutors/es intercanvien informació de l’alumnat.
En el cas que el/la tutor/a de primer de Primària no siga definitiva al centre es realitzaria els primer dies del mes de setembre aquest intercanvi d’informació.
Documentació
 • Tindre una plantilla per donar-li tota la informació al mestre/a de primer.
ID
ACTIVITATS CONJUNTES

Tota l’escola realitza activitats conjuntes tant a nivell d’activitats complementàries dins i fora del centre.
Activitats dins del centre:
 1. Festa de la castanyera, de nadal, dia de la pau, dia del llibre...
 2. Concerts musicals.
 3. Dia de l’esport.
Activitats complementàries:
 1. Eixida conjunta.
 2. “TALLERS INTERACTIUS”: l’alumnat de 5 anys i el de primària participaran en tallers comuns on compartiran espais i professorat.
Documentació
 • PEC, Big Brother Way
 • Planning d’activitats complementàries.
ID
ACORDS METODOLÒGICS  

És molt important seguir la mateixa línia metodològica seguint els paràmetres evolutius estipulats al Projecte Educatiu de Centre:
 • Consciència fonològica/lectoescriptura: El treball específics de centre en la introducció a la lectoescriptura està desenvolupat a l’apartat de metodologia del PEC. El projecte respecte els ritmes evolutius i els estudis de neurociències seguint els mateixos paràmetres des d’Infantil fins a Primària. En aquest apartat es fa referència al treball de foment lector desenvolupat en les dos unitats.
 • Matemàtiques: El treball específics de centre està desenvolupat a l’apartat de metodologia del PEC. Es desenvolupa progressivament el projecte 3ms des d’Infantil fins a Primària.
 • Metodologies actives:
 1. Primera unitat: Comencem i tanquem el dia amb una assemblea dialògica  i passem al treball per racons. Una vegada a la setmana fem  lliure circulació pels ambients de 3, 4 anys i el hall d’infantil fomentant l’autonomia i respectant els ritmes individuals. Poc a poc anem introduint el treball per projectes.
Al tancar el dia fem unAl terminar el dia
Iniciem l’aprenentatge cooperatiu a través de jocs de taula.
No existeix cap tipus de llibre de text, es busca el descobriment, l’experimentació, i potenciar la curiositat per aprendre noves coses.
Es contarà amb la participació i col.laboració de les famílies per a realitzar diferents activitats dins de la dinàmica de l’aula (tallers i grups interactius).
L’avaluació serà continua, basada en l’observació i diferents registres d’informació.
 1. PRIMER DE PRIMÀRIA (Segona Unitat): Es continuen realitzant les assemblees dialògiques   als primers moments del dia i un comiat al final de la jornada. Es continua amb el treball per racons donant cada vegada més espai al treball per projectes, sistematitzant les tècniques cooperatives, especificades a l’apartat de metodologia del PEC.
Per a treballar o reforzar determinats continguts curriculars s’utilitzarà material de recolzament.
Es continuarà contant amb la participació i col.laboració de les famílies per a realitzar diferents activitats dins de la dinàmica de l’aula (tallers i grups interactius).
L’avaluació serà continua, basada en l’observació i diferents registres d’informació, com a la primera unitat i podrà completar-se amb diferents treballs o proves escrites (un examen trimestral com a màxim).
Tota aquesta informació cal explicar-la a la reunió familiar que el tutor/a de primer té amb les famílies.
Al mes de juny el professorat del centre disposa de reunions per a revisar el Projecte Educatiu de Centre i poder aportar nous suggeriments, modificar o eliminar projectes o activitats que estan incorporades a la última revisió realitzada per part del claustre. Es tracta de forma conjunta i consensuada per tot el professorat del centre amb la intenció de respectar la filosofia general en la que es basa el centre i que es va reflectir al document de missió, visió i valors.
Documentació
 • Projecte Educatiu de Centre.
 • Planning Mensual Juny.
ID
ACORDS ORGANITZATIUS

S’acorda mantindré una mateixa línia organitzativa que està estipulada al Projecte Educatiu de Centre:
 • Esmorzar a classe: Menjar-se l’entrepà tranquil·lament i amb control del professorat.
 • Primer dia de classe i al tornar de vacances de Nadal i pasqua): Es realitzen activitats on es treballa la cohesió del grup, l’adaptació al context escolar i la confiança).
 • Assemblea: Realitzar assemblea a primera hora del matí, formant un rogle per a afavorir la participació i la comunicació.
 • Organització del material. Organitzar material comunitari (safates de colors, llapis, etc...).
           Entrades i pujades: seran lliures, en grup i en silenci          

Tota aquesta informació cal explicar-la a la reunió familiar que la tutora de primer té amb les famílies.

Al mes de juny el professorat del centre disposa de reunions per a revisar el Projecte Educatiu de Centre i poder aportar nous suggeriments, modificar o eliminar projectes o activitats que estan incorporades a la última revisió realitzada per part del claustre. Es tracta de forma conjunta i consensuada per tot el professorat del centre amb la intenció de respectar la filosofia general en la que es basa el centre i que es va reflectir al document de missió, visió i valors del centre.
Documentació
 • Projecte Educatiu de Centre.
 • Planning Mensual Juny.
ID
REUNIÓ FAMILIAR AMB TUTORA I ORIENTADORA

El mestre/a de primer de primària acompanyada del tutor/a de 5 anys d’Infantil farà una reunió amb les noves famílies per tal de donar-les informacions bàsiques del funcionament de la unitat i material necessari per al principi de curs. Es realitzarà al mes de juny-juliol.
En el cas que no siga definitiva al centre el/la mestre/a de 1r de primària, el/la coordinador-a de la unitat inicial de primària i l’orientadora del cente, realitzarà al mes de juny-juliol la reunió amb les famílies. El tutor/a assignada en setembre realitzarà la reunió en les primeres setmanes del curs.
Documentació
 • Power Point Presentació Canvi d'Etapa.
 • Document de material per a la segona unitat
 • Power Point Explicatiu Orientació Escolar.
ID
MENJADOR ESCOLAR

Els Tallers de temps d’oci desenvolupats al Projecte Educatiu de Menjador es realitzaran per separat però s’estipularà conjuntament els projectes relacionats amb l’alimentació i les festes mensuals del menjador.
Documentació
 • Projecte Educatiu Menjador.

5. Avaluació

Agents Implicats:
Accions a Avaluar
Eina d’avaluació
Professorat
- Grau de satisfacció del projecte.
- Qüestionari de Valoració.
Famílies
- Grau de satisfacció amb el projecte.
- Qüestionari de Valoració.
Valoració general
__ trimestre

Avaluació global del projecte
Continuïtat

Necessitat d’adaptació

Abandó


Impacte amb l’alumnat6. Informes i Documentació del Projecte.

Responsable:
Informes i Documents:
Equip Directiu
 • Plannings Mensuals.
 • Projecte Educatiu de Centre.
 • Projecte Educatiu de Menjador.
 • Dossier de festes i celebracions.
 • Planning d’activitats complementàries.
 • Horari Personal Docent.
 • Dossier de Comunicació Familiar.
Professorat
 • Power Point Explicatiu Orientació Escolar.
 • Power Point Presentació Canvi Etapa.
 • Document de material per a la segona unitat.
 • Enquesta Satisfacció del Projecte.
Famílies
 • Enquesta Satisfacció del Projecte.


TRANSICIÓ DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA:

1. ÀMBIT FAMILIAR:

Objectius:
 • Orientar a les famílies sobre l’educació secundària i la seua estructura acadèmica.
 • Informar sobre els projectes del centre.
 • Informar de l’organització del suport a l’alumnat amb NEE.
 • Fomentar el coneixement del centre al qual estem adscrits i la seua organització.

Activitats:
 • Programació de diverses xerrades informatives destinades a les famílies de l’alumnat de 6é per part de l’IES de referència durant tot el curs.
 • Al segon trimestre es realitza una sessió informativa sobre l’oferta del centre i el seu funcionament.
 • En el mes de maig es fa una sessió informativa sobre el procés de matriculació i el Programa Plurilingüe.
 • Invitació a les famílies a participar en una classe del programa plurilingüe.

2. ÀMBIT DE L’ALUMNAT:

Objectius:
 • Ajudar l’alumnat per a què la transició a l’ESO es realitze amb la major naturalitat possible.
 • Proporcionar a l’alumnat eines per a potenciar l’autoestima i l’autonomia personal.
 • Marcar pautes i orientacions per a què siguen capaços de lograr l’èxit acadèmic.

Activitats:
Al llarg del curs s’organitzen activitats per a l’alumnat per part dels diferents departaments.

1r trimestre:
 • Visita a l’IES per a realitzar activitats relatives al dia dels Drets Humans i l’economia del bé comú.
 • Exposició “sabatilles terrorífiques”.

2n trimestre:
 • Març: visita guiada per l’IES per a l’alumnat i explicació del funcionament del centre.
 • Participació de l’alumnat de l’IES en algun dels projectes de l’escola.
 • Jornada esportiva de colpbol amb la participació de les escoles adscrites a l’IES i alumnat de l’instiut.
 • Concurs de preguntes i respostes al voltant del llibre llegit i prèviament consensuat “cinc monedes d’or”, d’Adela Ruiz, editorial Tabarca.

3r trimestre:
 • Activitats conjuntes amb el departament d’EF.


3. ÀMBIT DOCENT:


Objectius:
 • Possibilitar i afavorir l’èxit de l’alumnat, tant personal com curricular, al procés d’adaptació i integració social.
 • Ajudar a subsanar les necessitats i carències educatives especials detectades.
 • Coordinar el pla de convivència i resolució pacífica de conflictes amb l’IES de referència per tal d’actuar de la misma manera.

Activitats:

1r trimestre:
 • Setembre: reunió i constitució de l’equip de transició: caps d’estudis,tutores de 6é, orientadores, PTS i caps dels diferents departaments.
 • Reunió de les tutores de 6é amb els de primer de l’ESO.
2n trimestre:
 • Reunions de coordinació dels diversos departaments de l’IES amb les tutores de 6é.
3r trimestre:
 • Reunió de l’equip de transició per a realitzar una posada en comú i posterior valoració de les diverses activitats realitzades.
 • Reunió de les orientadores i especialistes de PT per a intercanviar el màxim d’informació de l’alumnat que assistirà l’any següent a l’institut.