16 Atenció a la diversitat


Tenint sempre present al xiquet/a com a centre del procés educatiu, considerem la codocencia com la pràctica docent més idònea per a donar resposta a la realitat del nostre centre.

La comunitat educativa utilitzarà metodologies d’aprenentatge motivadores que fomenten l’ajuda mútua, per tal d’aconseguir la plena inclusió i l’èxit de tot l’alumnat. Per això, es tindran en compte els diferents ritmes, així com l’autonomia en el treball, oferint més possibilitats i contant amb la participació de tota la comunitat educativa.

Tot allò ho podrem aconseguir adaptant-nos i observant les necessitats individuals, emocionals i socials, així com considerant la diversitat com la normalitat.

13.01 Detecció NESE.
ACNEE (Necessitats permanents)
ACNEAE (Necessitats temporals)
 Diagnòstic mèdic
 Tutoria + Famílies (petició informe)
 Dictamen (Informe tècnic)
 Orientadora (Informe psicològic)
 Serveis Territorials (escolarització)
 --
 Orientadora + Tutor/a + Equip docent (PAP)
 Orientadora + Tutor/a + Equip docent (PAP)
 Coordina tutoria + recursos
 Coordina tutoria + recursos

13.02 Atenció NESE
Alumnat de NESE es considera a l’alumnat que disposa d'informe de l'orientadora del centre. 
Les accions educatives es realitzaran amb una combinació d’espais: dins de l’aula grup prioritàriament (codocència), i en alguns moments puntuals fora de l’aula (Aula PT/AL), intentant no coincidir, en la mida del possible, amb projectes de centre ni especialitats (big brother, hort, artística, EF, anglès, religió...).
 • Professorat de PT:  atendrà a l’alumnat dins de l’aula-grup en la majoria dels casos i sempre seguint les pautes segons l’informe de l’orientadora.
Les accions seran:
 1. Intervindre directament a l’aula coordinant les pautes amb el mestre/a responsable del grup.
 2. Atencions específiques: Dins de l’aula i a l’aula de PT en casos excepcionals i de manera puntual.
 3. De cada alumne atès caldrà emetre un informe trimestral seguint el model de centre. El tutor/a coordinat amb la mestra de PT valorarà a ITACA les àrees treballades conjuntament.
 • Professorat d’AL: atendrà a l’alumnat amb informe de l’orientadora:
Les accions seran:
 1. Activitats de prevenció específiques: Actuacions fonològiques a infantil i 1r de primària.
 2. L’atenció es realitzarà prioritàriament dins de l’aula grup i fora de l’aula de referència segons necessitats.
 3. De cada alumne atès caldrà emetre un informe trimestral seguint el model de centre.
 • Orientadora: intervé donant suport al centre com a recurs extern.
Les accions seran:
 1. Prevenció.
 2. Detecció de necessitats.
 3. Assesorament a l'alumnat, professorat i famílies.
 4. Avaluació.
 • Fisoterapeuta: atendrà a l’alumnat amb informe ténic de necessitats motrius.
Les accions seran:
 1. Atencions generals: A l’aula de fisioteràpia aplicant tècniques per a la reeducació i rehabilitació de les funcions motrius i/o la compensació de la limitació funcional de l’alumnat.
 2. Atencions específiques: Coordinació amb el professorat de EF per a la realització d’activitats compartides amb l’alumnat.
 • Educadores: atendran a l’alumnat amb informe de l’orientadora.
Les accions seran:
 1. Atendre directament l’alumne/a, d’acord amb les línies pedagògiques planificades pel centre i el PAP (Trasllat de l’alumnat, les tasques d’higiene i d’hàbits d’alimentació …)
 2. Col·laborar amb la resta de professionals del centre en la planificació i el seguiment de les activitats.
 3. Complimentar els registres oportuns .

13.03 Suport
Alumnat de suport es considera a aquell que no disposa d’informe de l’orientadora però necessita d’ajuda per a dur el ritme de l’aula. Els suports vindran definits per:
 • a) Suports interns realitzats pel professorat del centre.
 • b) Suports addicionals per professorat dotat al PAM
 • c) Suports familiars (projectes escolars i grups interactius).
 1. Els suports interns del professorat i pel PAM aniran prioritàriament destinats a la Primera Unitat (principalment el primer trimestre de 3 anys) i Segona Unitat (1r i 2n). Cada curs es valorarà junt a l’Orientadora la necessitat en altres cursos. 
 2. Els suports es realitzaran sempre dins de l’aula.

13.04 Famílies d’alumnat NESE.
 • Reunió inicial amb la família de l'alumnat amb dictamen: la directora, el tutor/a i l'equip d'orientació del centre realitzarà una reunió centrada en minorar l'estrés familiar i optimitzar les competències del xiquet/a.
 • Reunions individuals: serviran per a informar sobre el pla d'intervenció que es durà a terme amb el xiquet/a, el procés d'aprenentatge i els resultats que es van obtenint.
 • Participació de la família: en programes específics que requerisquen la col·laboració familiar per a l'assoliment dels objectius.

Reunions amb el/la orientadora:
a) Detecció de les necessitats educatives especials de l'alumne/a.
b) Cerca de l'emplaçament escolar més adequat.
c) Canvis d'escolaritat, ja siga per la finalització d'etapa o per canvi de centre.
d) Quan es produïsquen canvis significatius en les necessitats que l'alumne/a posseeix.

13.05 Coordinació.
La coordinació dels mestres implicats en el procés d'ensenyança aprenentatge tant de l'alumnat amb NESE com de l’alumnat amb suport, seguirà una d'estes modalitats de docència compartida:
 • 2º mestre junt amb alumne NESE en l'aula.
 • Tutor/a treballa amb gran grup en l'aula i 2º mestre amb xicotet grup.
 • Tutor/a i 2º mestre treballen per igual movent-se per l'aula.
 • Tutor/a i 2º mestre es reparteixen grups (desdoblament de l’ aula).
 • Tutor/a i 2º mestre condueixen l'activitat per igual.
 • Intercanvi de rols (2º mestre condueix l'activitat).

13.06 Metodologies: pedagogies actives
 1. Treball Cooperatiu.
 2. Aprenentatge Basat en Projectes o en Problemes.
 3. Flipped Classroom.
 4. Gamificació.
 5. Realitat Augmentada.
 6. Organitzadors gràfics.
 7. Teoria de les Intel·ligències Múltiples.
 8. Ensenyament Multinivell.
 9. Treball per racons.
 10.  ...


Documentació: