10 Especialitats

Atès que l'aprenentatge basat en competències es caracteritza per la seua transversalitat, el seu dinamisme i el seu caràcter integral, el procés d'ensenyament-aprenentatge competencial ha d'abordar-se des de totes les àrees de coneixement. 

Per això en el CEIP Joan Fuster es consideren especialitats aquelles àrees que compten amb professorat específic per al seu desenvolupament (anglés, música, E.F., A.L., P.T, religió…), que treballarà de manera cooperativa juntament amb la resta de professorat del centre, per aconseguir el ple desenvolupament de l’alumnat.

El professorat especialista participarà en la totalitat del projecte educatiu del centre, sent un recurs personal al servei de l'alumnat; deurà per tant integrar-se i col·laborar amb les unitats organitzatives, comissions de funcionament, etc. tal com quede marcat a l'inici de curs pel claustre i l'equip directiu.

La programació didàctica la realitzarà incloent, almenys, una de les metodologies actives vigents en els acords de l'equip docent i, haurà d'estar immersa en les programacions de nivell tal com marca la normativa. Així mateix facilitarà l'homogeneïtat dels processos pedagògics i les dinàmiques d'aula, incentivant a l'alumnat, mitjançant el seu exemple, a interioritzar i sistematitzar una forma de treball.

Les diferents especialitats formaran en si mateixes projectes independents, encara que sempre hauran d'estar relacionats amb la temàtica anual del centre, que giraran entorn dels projectes d'aula. 

Tant el professorat especialista com els tutors i les tutores d'aula podran demanar la col·laboració d'altres membres de l'equip educatiu per desenvolupar exercicis, activitats o tasques concretes, i de manera puntual en la programació, elaboració i avaluació de qualsevol projecte posat en marxa.

D'aquesta forma les especialitats seran una força motora per aconseguir l'educació integral del nostre alumnat, ja que facilitaran l'adquisició de competències clau indispensables per a un ple desenvolupament personal, social i professional.