05 Organització General

Per a una bona coordinació en el procés d'ensenyament - aprenentatge  cal organitzar tots els sectors implicats en equips de treball. La nostra Comunitat educativa incorpora els següents grups:

CONSELL ESCOLAR
Les funcions i composició estan detallades al Decret 233/97 ROF d’Educació Infantil i Primària. Es realitzarà un trimestral i sempre que siga necessari.
El Consell serà obert a les famílies amb veu sense vot, amb petició prèvia, amb un màxim de 5 persones i amb temps d’intervenció controlat.

CLAUSTRE
El claustre està format per tot el professorat del centre ,la fisioterapeuta i les educadores. Les funcions estan detallades al  Decret 233/97 ROF d’Educació Infantil i Primària.
Es realitzarà una vegada al mes.

COCOPE
Les funcions i composició  estan detallades al Decret 233/97 ROF d’Educació Infantil i Primària. Es programa una COCOPE mensual.

ASSEMBLEA D'ALUMNAT
Està formada per dos representants de classe des de 5 anys i 1r , un representant de 2n a 6è de Primària i per l’Equip directiu.
Es reuneix l’últim dijous de cada mes.  Dins de les seves funcions està aportar idees de les diferents classes en quant a l’organització  del centre, pati, entrades, i qualsevol tema que considerem important.
Els representats els trien els/les tutores i es podran canviar trimestralment.

COORDINACIÓ UNITATS EDUCATIVES
Contem amb quatre unitats docents:
  • Unitat 1a
  • Unitat 2a
  • Unitat 3a
  • Unitat NEE

Els components de les diferents unitats són els tutors/res dels diferents nivells, els especialistes i els suports d’infantil designats per l’equip directiu.
La unitat de NEE està formada per especialistes en PT, AL, fisioterapeuta,educadores i orientadora.
La periodicitat de reunions és setmanal i el coordinador/a podrà convocar i planificar reunions de la unitat quan el considere necessari.

COMISSIÓ  FOMENT LECTOR / BIBLIOTECA
La composició està determinada per l'Ordre 44/2011, la coordinació estarà designada per l'Equip Directiu i es programaran reunions trimestrals.
  • Formada per un membre de cada unitat, un especialista d’anglès i famílies.
  • S’organitzarà a voluntaris de les famílies per a realitzar el prèstec.

La comissió de biblioteca es reuneix mensualment.

COMISSIÓ DE FESTES COMMEMORATIVES
Aquesta comissió està formada per un representant de cada unitat, per a asegurar la correcta comunicació a les unitats dels punts acordats,  i famílies de l’AFA.
Es reuneix de forma bimensual. El coordinador/a podrà convocar i planificar reunions de la comissió quan el considere necessari.

COMISSIÓ CAP I CUA (Festa de benvinguda i Festa final de curs)
Aquesta comissió està formada per un representant de cada unitat, per a asegurar la correcta comunicació a les unitats dels punts acordats,  i famílies de l’AFA.
Es reuneix de forma bimensual. El coordinador/a podrà convocar i planificar reunions de la comissió quan el considere necessari.

COMISSIÓ  D'INNOVACIÓ EDUCATIVA
Formada per una persona de cada unitat que siga definitiva al centre. Les funcions seran seguiment i avaluació del procés de canvi iniciat. Reunions trimestrals.

COMISSIÓ  ERASMUS +
Formada per l’equip directiu, la coordinadora Erasmus+ i un representant de cada unitat preferentment amb coneixements d’anglès.

AFA (Associació de famílies de l’alumnat )
Formada per les famílies de l’alumnat. Realitzarà reunions periòdiques amb les famílies per  informar-les de les diferents activitats que realitza. Es realitzaran reunions de la junta directiva i una reunió mensual/bimensual amb l’Equip directiu.