04 Filosofia i Metodologia

Tal com es reflecteix en la nostra visió de la infància, el CEIP Joan Fuster es proposa contribuir al desenvolupament de persones competents emocionalment, que tinguen les habilitats necessàries per a exercir la seua autonomia de forma responsable i, capaços de planificar i gestionar els seus projectes.

Per tot això ens decantem per utilitzar una metodologia pròpia, estudiada, pensada i creada específicament per al nostre alumnat, les seues característiques i necessitats. Aquesta metodologia, que podrà variar segons es veja concorde als grups establerts en la nostra Organització General, estarà sempre basada en les propostes de pedagogies actives que es llisten a continuació:
 • Treball Cooperatiu. (Estructures de Kagan)
 • Aprenentatge Basat en Projectes o en Problemes.
 • Flipped Classroom.
 • Gamificació.
 • Realitat Augmentada.
 • Organitzadors gràfics.
 • Rutines i destreses de pensament
 • Ensenyament Multinivell.
 • Treball per ambients i/o racons.
 • ...

PRIMERA UNITAT

A la primera unitat (donades les característiques pròpies de la seua edat) la base de la nostra metodologia és el treball per racons i els ambients d’aprenentatge, completat amb diferents activitats que ens acosten al treball de la segona i tercera unitat (rutines, cooperatiu, tallers, projectes…), tot açò buscant sempre l’autonomia de l’alumnat, el treball manipulatiu i vivencial i el respecte cap a la diversitat. Aprofitem l'assemblea per a organitzar, comentar i triar les activitats de cada día.

Treball per racons:
Cada nivell compta amb una sèrie de racons repartits a l’aula i als espais comuns. Els racons tenen materials a l’abast dels xiquets i xiquetes, de manera que puguen gastar-los de manera autònoma, individualment o en grup. És el propi alumnat qui regula el temps, el racó i l’activitat que realitza dins del racó.

Ambients de d’aprenentatge
Als ambients treballem barrejant tot l’alumnat d’infantil. Els grups canvien cada dia, en funció del que tria l’alumnat, buscant sempre un equilibri, tant en el nombre total, com en el nombre d’alumnat de cada nivell.

Els ambients a la nostra unitat són 4:
 • Llum i color: on es treballen activitats relacionades amb l’expressió artística.
 • Fer i pensar: on es treballen activitats relacionades amb conceptes matemàtics.
 • Sons i paraules: on es treballen activitats relacionades amb les llengües.
 • Vida i moviment: on es treballen activitats relacionades amb el moviment i on s'inclou l’aula sensorial i puntualment provocacions.
Tots els aspectes organitzatius de la nostra metodologia es desenvolupen al document organització i concreció de la metodologia de la primera unitat. 


SEGONA I TERCERA UNITAT

Matemàtiques
Les matemàtiques són abstractes. Per poder entendre-les, necessiten ser verbalitzades i representades. Aquesta representació pot ser efectuada mitjançant la manipulació de diferents materials amb els quals es podrà aconseguir l'enteniment de la matèria. Mitjançant la manipulació de materials l’alumnat es converteix en explorador i va construint el seu propi camí cap a l'aprenentatge. 

D’altra banda el CEIP Joan Fuster és un centre inclusiu, que conta amb un alumnat amb gran diversitat. Per a donar resposta a aquesta, i tenint sempre com a referent el currículum oficial de la Comunitat Valenciana i la nostra pròpia concreció curricular, l’àrea de matemàtiques s’organitzarà de la següent manera:

Organització Metodologies Recursos
Distribució en sessions (o equivalent en racons/estacions):
Aprenentatge cooperatiu
Rutines
Jocs
Racons
Estacions d’aprenentatge.
Personals: Codocència
Materials principals:
 • Material manipulatiu
 • 3Ms
 • Jocs


Llengües
El tractament de les llengües es realitzarà des d’un enfocament integrat (TIL), on tot el professorat de les diferents àrees lingüístiques i matèries no lingüístiques cooperarà conjuntament en el desenvolupament de la competència comunicativa, així com totes formes d’expressió pròpies dels coneixements corresponents a cada àrea o matèria i totes les situacions o experiències lingüístiques que es desenvolupen en cada una de les llengües vehiculars.

Es treballaran les quatre estratègies:
 • Comprensió oral
 • Expressió oral
 • Comprensió escrita
 • Expressió escrita
La concreció curricular a les àrees lingüístiques es realitzarà de la següent manera:

OrganitzacióMetodologiesRecursos
Expressió i comprensió oral i escrita (es vehicularan als projectes d’aprenentatge que siga possible)
Pla lector
Lectura diaria (30’)
Sessions d’ortografia i gramàtica.
ABP
Aprenentatge cooperatiu
Rutines
Tallers de lectura
Jocs
Racons
Estacions d’aprenentatge.
Tallers d’escriptura

 • Personals: Codocència
 • Materials: jocs, material manipulatiu, fitxes de treball, adaptacions de clàssics literaris.
 • Assemblees (Projecte piulem)
 • Biblioteca de centre.
 • Biblioteca d’aula.
 • Tertúlies literàries/dialògiques.
 • Teatre.
 • Projecte literari (Projecte Piulem)
 • Capses d’aprenentatge.


Ciències:
Es treballen les dues ciències conjuntament a través de l’Aprenentatge Basat en Projectes.

El ABP està centrat en l’alumnat, el qual adquireix coneixements, habilitats i actituds a través de situacions de la vida real. Aquesta metodologia forma part de l'àmbit de "l'aprenentatge actiu".

Es realitzarà un projecte trimestral. El projecte del primer trimestre anirà al voltant del tema anual del centre.

Es pot consultar el procés detallat a la GUÍA ABP

OrganitzacióMetodologiesRecursos
Ciències socials i ciències naturals es consideren una mateixa àrea.
Els projectes vehiculen les ciències, llengües i plàstica.
ABP
Aprenentatge cooperatiu
Rutines
Personals: Codocència
Materials:
 • Biblioteca de centre.
 • Aules d’informàtica
 • Tablets
 • Biblioteca d’aula.
 • Hort escolar.


Plàstica/ Arts and Crafts:

Al CEIP Joan Fuster aquesta àrea es tracta des de dos enfocaments:

ABP: Elaboració de productes finals dels projectes.

Enfocament integrat de les llengües (TIL). S’imparteix en anglès, i es treballen continguts d'anglès o relacionats amb els projectes.

OrganitzacióMetodologiesRecursos
Distribució en sessions:
Producte final dels projectes
Festivitats
Concursos
Continguts d’anglés (TIL)
ABP
Aprenentatge cooperatiu

Rutines
Personals: Codocència
Materials:
 • Biblioteca de centre i d’aula.
 • Aules d’informàtica
 • Tablets
 • Material reciclat
 • Materials de producció pròpia
 • Materials plàstics
 • Recursos audiovisuals.