20 Tasques Escolars

Al CEIP Joan Fuster entenem que l'aprenentatge es dona en qualsevol moment i circumstància, per tant intentem oferir oportunitats i tasques que ajuden al nostre alumnat a construir el seu propi aprenentatge. Això dona lloc al fet que determinades tasques es puguen realitzar tant a l'aula, al pati, a casa com en qualsevol altre espai. És important que l'alumnat siga el protagonista del seu aprenentatge i gaudisca amb un paper actiu. 

Tot això vol dir que des del CEIP Joan Fuster no entenem la paraula deures d'una forma tradicional, és a dir, la realització d'exercicis repetitius de forma sistemàtica, o "acabar el que no s'ha fet a classe". Nosaltres vam canviar la paraula “Deures” per “Tasques”, i això implica que siguen motivadores, que potencien l'autonomia, que siga l’alumnat qui marque el ritme i els passos a seguir.

Al nostre Estel busquem el desenvolupament integral de les persones. En aquest sentit entenem que les tasques per a casa, ben plantejades, poden ajudar a desenvolupar la responsabilitat i la capacitat organizativa del nostre alumnat, però tenint en compte que l’ensenyament-aprenentatge acadèmic s’ha de realitzar fonamentalment a l’escola.

Les tasques escolars a casa han de complir aquests requisits:
 • Poques i de qualitat.
 • No poden substituir la tasca de l’escola.
 • L’alumnat ha de ser capaç de fer-les de forma autònoma, amb l’ajuda, col·laboració i acompanyament de la família, si cal.
 • Han de servir per a afavorir i fomentar els àmbits de desenvolupament i l'aprenentatge per competències.
 • Han d’estar basades en la pràctica.
 • Han de ser motivadores.
 • Han de ser adequades a l’edat i a les característiques individuals de l’alumnat.
 • Han de ser compatibles amb temps d’oci diari.

Alguns exemples de tasques a realitzar a casa: 
 • Lectures.
 • Investigacions.
 • Experiments.
 • Flipped Classroom (Videos, tutorials…) 
 • Preparació de contes, exposicions orals.
 • Elaboració de textos literaris.
 • Assajos d’obres de teatre.
 • Certes manualitats (no el producte final dels projectes).
 • Etc.

D’acord amb tot açò i adaptant-lo sempre a les situacions particulars, al nostre centre seqüencialitzem la incorporació de les tasques a casa de la següent forma:

➤ 1a. Unitat: 

D’acord amb la nostra forma de treballar, manipulativa i vivencial, enviarem puntualment tasques per a casa relacionades amb la recerca d’informació o aportacions per a projectes, racons i activitats de tipus experiencial.

En funció de les necessitats de l’alumnat donarem a les famílies pautes per a reforçar a casa aspectes relacionats amb l'autonomia i l’estimulació del llenguatge-comunicació sempre de forma vivencial a través del joc. 

Per a afavorir el gust per la lectura, els moments de relació en família i aprendre a compartir i cuidar els materials, realitzarem el préstec d'un llibre a la setmana des de tres anys.

➤ 2a. i 3a. Unitats:

Basant-nos en les metodologies actives que utilitzem a la segona i tercera unitat, les tasques a casa ens ajudaran a completar aquest treball, donant una especial importància a:
 • Ajudar a l’alumnat en la planificació de tasques a llarg termini per afavorir la seua autonomia i organització, com per exemple: pla lector, exposicions orals, obres de teatre, presentació productes finals...
 • La coordinació entre tutors/es, especialistes i USI.
 • Fer-les visibles a l’aula, per tal que totes les persones vegen les tasques (si és complicada la coordinació).
Totes aquestes tasques aportaran als docents informació per a completar l’avaluació global tant de l’alumnat com de tot el procés d'ensenyament-aprenentatge.