11 Pla Lingüístic

La llei 4/2018 té com a objecte regular l'ensenyament i l'ús vehicular de les llengües curriculars, assegurar el domini de les competències plurilingües i interculturals de l'alumnat valencià i promoure la presència en l'itinerari educatiu de llengües no curriculars existents en els centres educatius, permetent adoptar diferents percentatges de l'ús de les llengües oficials de la comunitat, així com de les estrangeres.

Aquesta Llei diu que tots els centres educatius dissenyaran el seu programa d'educació plurilingüe i intercultural tenint en compte el següent:

a) El temps mínim destinat als continguts curriculars en cadascuna de les llengües oficials, en el conjunt de l'escolaritat obligatòria, ha de ser del 25% de les hores efectivament lectives, havent-se d'impartir en cadascuna de les llengües oficials la matèria o l'assignatura corresponent al seu aprenentatge i al mateix temps, com a mínim, una altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular de caràcter troncal o anàleg.
b) El temps destinat als continguts curriculars en llengua estrangera, pot oscil·lar entre el 15% i el 25% de les hores lectives.
c) Per a calcular aquests percentatges es tindran en compte les hores destinades al currículum de cadascuna de les àrees lingüístiques, les hores destinades a la competència comunicativa oral i les àrees o matèries en les quals s'utilitze cada llengua com vehicular de l'aprenentatge.

CRONOGRAMA EDUCACIÓ INFANTIL

Temps destinat a continguts curriculars en
NIVELL
Valencià
Castellà
Anglés
INFANTIL 3 ANYS
825’
330’
120’
INFANTIL 4 ANYS
825’
330’
120’
INFANTIL 5 ANYS
825’
330’
120’
Percentatge
65%
25%
10%


CRONOGRAMA EDUCACIÓ PRIMÀRIA
NIVELL
1r
2n
3r
4t
Valencià
220’
220’
220’
220’
220’
225’
Matemàtiques
225’
225’
225’
225’
210’
215’
C.Naturals
90’
90’
90’
90’
90’
90’
C.Socials
90’
90’
90’
90’
90’
90’
E.Musical
90’
90’
90’
90’
60’
60’
Tutoria
45’
45’
45’
45’
45’
45’
Castellà
220’
220’
220’
220’
220’
225’
E.Física
90’
90’
90’
90’
135’
120’
Religió/Valors
90’
90’
90’
90’
90’
90’
Anglés
145’
145’
145’
145’
145’
145’
E.Plàstica
45’
45’
45’
45’
45’
45’


Percentatge de temps vehiculat en cada llengua
VALENCIÀ
55%
CASTELLÀ
30%
ANGLÉS
15%