22 Noves Tecnologies

La introducció de les noves tecnologies dins del procés d’ensenyança-aprenentatge és clau per a garantir una educació adaptada a les noves exigències socials.

Serà responsabilitat del tutor/a i especialistes la introducció d’activitats que fomenten la utilització de les Noves Tecnologies.

La funció del coordinador/a TIC serà: dinamitzar, coordinar i assessorar en l’ús de les Noves Tecnologies.

PROGRESIÓ EN L’US DE LES NOVES TECNOLOGIES

1a UNITAD: (primeres pantalles digitals).
 • Jocs pc i apps.
 • Programes i apps educatives.
 • Pissarra digital.
2a UNITAT: (Maneig de ratolí i teclat i pantalles digitals).
 • Jocs pc i apps.
 • Programes i apps educatives.
 • Pissarra digital.
 • Programes de dibuix.
 • Programes de text.
 • Introducció a Internet.
 • Webquest.
 • Cerca d'informació (Treball en paper).
 • Correu electrònic corporatiu.
 • Crear i administrar carpetes GSuite.
3a UNITAT: (Creació de contingut).
 • Jocs pc i apps.
 • Programes i apps educatives.
 • Pissarra digital.
 • Programes de dibuix.
 • Programes de text.
 • Introducció a Internet.
 • Webquest.
 • Cerca d'informació (Treball digital).
 • Correu electrònic corporatiu.
 • Crear i administrar carpetes GSuite.
 • Treball col·laboratiu: GSuite.
 • Blog d'aula.
 • Creació contingut propi.
 • Utilització eines multimèdia.

PROCEDIMENT A SEGUIR PEL CENTRE PER A INTRODUIR LES NOVES TECNOLOGIES EN LA PRÀCTICA DOCENT.
1.- Assegurar la competència digital docent.
2.- Decidir etapa i cursos per a la implementació (veure punt anterior).
3.- Seguir el Model de Substitució, Augment, Modificació i Redefinició (SAMR) (Puentedura, 2010; Romrell, Kidder, & Wood, 2014):
 • Substitució: És el nivell més baix d'aquesta escala. Es produeix un canvi a nivell instrumental, ja que les TIC s'utilitzen només com a substitució d'altres eines utilitzades.
 • Augment: La nova eina TIC, que ha ocupat el lloc de l'anterior proporciona millores funcionals que faciliten la seua tasca, encara que l'efecte dels resultats és mínim o nul i no s'ha donat cap canvi metodològic.
 • Modificació: En aquesta fase es produeix un canvi metodològic en la qual la tasca a realitzar és redissenyada a causa de la introducció de la tecnologia. Les activitats que es duen a terme quotidianament es poden modificar per a realitzar-les tenint en compte els avantatges de l'ús de la nova tecnologia.
 • Redefinició: Es creen noves activitats i ambients d'aprenentatge que seran impossibles de realitzar sense l'ús d'aquesta tecnologia. En aquest moment, s'arriba al nivell en el qual sense la tecnología seria impossible de realitzar l'activitat plantejada.
4.- Dotar de recursos i continguts digitals.
5.- Dissenyar, mantindre i gestionar la infraestructura tecnològica.
6.- Establir una normativa d'ús d'aquests dispositius en la classe i consensuar-la.
7.- Fer horari per aula mòbil i aula d’informàtica.


RECURSOS DISPONIBLES
 • En aquest enllaç trobarem el parc TIC del centre: PARC TIC


ACTUACIONS TICs DEL CENTRE
 • Web Escolar: joanfuster.net.
 • Xarxes Socials: Twitter, Facebook.
 • Gsuite (gmail, drive…).
 • Classroom (comunicació amb les famílies).
 • Secretaria Virtual a través de la web.


ACTUACIONS TICs AMB LES FAMÍLIES
 • Activitats de formació en l’ús de les NNTT, prevenció de riscos, etc...
 • Participació als projectes d’utilització de les NNTT a l’aula.
 • Facilitar a les famílies l’accés a la informació escolar.
 • Seguiment i coneixement extern del Projecte Educatiu del centre.