21 Família i Escola

Per a incrementar la participació familiar s'ha de definir el rol que volem que exercisquen les famílies.

Existeixen diferents tipus de participació dins de la comunitat escolar:
 • INFORMATIVA: Les famílies reben informació però no participen en la presa de decisions del centre.
 • CONSULTIVA: Les famílies són consultades per a la presa de decisions i participen a través del consell escolar i l’AFA.
 • DECISÒRIA: Les famílies participen en la presa de decisions. 
 • AVALUATIVA: Participen en el procés d’aprenentatge i participen en l’avaluació dels processos educatius.
 • EDUCATIVA: Participen en programes educatius i activitats d’aprenentatge, tant en horari escolar com extraescolar.

En el CEIP JOAN FUSTER ens hem decantat per un model d’escola oberta, en el qual les famílies participen a partir de tots aquestos rols, depenent de les activitats a desenvolupar.

Les diferents vies de participació en l’escola són:
 • Consell escolar (Organització general)
 • AFA:
 • Formada per les famílies de l’alumnat. Realitzarà reunions periòdiques amb les famílies per informar-les de les diferents activitats que realitza. Es realitzaran reunions de la junta directiva i una reunió mensual/bimensual amb l’Equip directiu.
 • Voluntaris i col·laboradors (Escola oberta)
 • Comissions mixtes, composades per mestres i famílies, com les de biblioteca, festes, o espais (Escola oberta).
 • Reunions informatives i formatives (escola de famílies) per a compartir experiències, coneixements, pors, dubtes…
 • Activitats complementàries en contextos no formals: trobades, jornades de convivència, festes, eixides...
 • Projectes de formació específica (escola de famílies).
 • Implicació en la decoració i restauració del centre (comissió d’espais).
 • Període d’adaptació (Pla d’acollida d’alumnat nouvingut)
 • Entrada amable: l’alumnat d’infantil entra directament a l’aula acompanyat per la família. En els casos en què el xiquet o xiqueta ho necessite, i el tutor/a i la família ho consideren oportú, la família podrà acompanyar l’alumnat durant el temps que siga precís participant en les rutines de l’aula. (Pla d’acollida d’alumnat nouvingut)
 • Entrada: Les famílies acompanyen l’alumnat fins a les pistes. Les famílies col·laboradores o voluntàries entraran al centre a l’hora pautada des de la tutoria.
 • Horari d’atenció a famílies: dimarts de 12:45 a 13:15h i de 16:30 a 17h.