24 Reutilització Llibres de Text i Materials

El nostre centre, dins del seu programa educatiu, contempla l'ús de llibres de text per a algunes assignatures i treball per projectes per a unes altres.

Per aixó disposem de:

BANC DE LLIBRES
El Banc de Llibres suposa una nova forma d'organització i maximització dels recursos materials educatius. És un sistema que permet l'intercanvi i reutilització de llibres de text; es fonamenta en una idea bàsica: aprofitar els llibres que al final del curs es troben en bon estat, la qual cosa suposa una forma d'estalvi alhora que es fomenta la cooperació entre les famílies.


TREBALL PER PROJECTES
Es realitza a través d’investigacions realitzades a l'aula amb l’alumnat (ja siga a través d'internet, llibres de consulta o materials elaborats pel professorat) i que solen sorgir amb qualsevol esdeveniment casual, una experiència provocada pel professor, un centre d'interés... Els projectes no tenen una durada preestablida, poden durar diversos dies, una o dues setmanes i fins i tot estendre's durant mesos. Necessita de diferents materials que poden variar d'un projecte a un altre.

En la pàgina web del centre es publica un llistat per a cada nivell dels llibres i materials necessaris per al curs escolar.

A continuació es detallen ASPECTES ORGANITZATIUS:

1a UNITAT i 2a UNITAT, 3a UNITAT
Material comú: Tot el material està centralitzat en un punt de l’aula, s'organitza de manera col·lectiva, a través d'una aportació ÚNICA, anual.


FONAMENTS PER A LA SOCIALITZACIÓ

Gestionar el material per a poder treballar a l'aula de forma més eficient i econòmica ja que pensem que és important educar:
 • En el valor de les coses.
 • A aprendre a compartir.
 • A maximitzar els recursos de què disposem.
 • Possibilitar una major varietat d'activitats amb la condició de donar una millor resposta a la diversitat.

OBJECTIUS DE LA SOCIALITZACIÓ
 • Reduir la despesa econòmica de les famílies.
 • Treballar amb els alumnes una sèrie de valors com són: compartir, la solidaritat, el respecte pel material, pel medi ambient...
 • Garantir la igualtat i l'equitat.
 • Possibilitar metodologies més motivadores com projectes, noves tecnologies...
 • Tindre un consum més ecològic i aprofundir en la idea d'una societat més sostenible.

MATERIAL SOCIALITZAT 
 • Material Fungible i material que utilitzem a l'aula amb l'alumnat
 • Reposició de carpetes per a treballs i especialitats.
 • Reposició de safates.
 • Reposició de compàs, regles i calculadores.
 • Material fungible per a les especialitats.
 • Fotocòpies.
 • Alguna excursió o eixida local.
 • Projectes i tallers puntuals.
 • Celebracions puntuals (jornades culturals, activitats esportives i musicals, jornades de convivència...)

NORMES DE PARTICIPACIÓ
 • En aquest projecte, participen totes les famílies amb una quota anual per xiquet/a depenent de les necessitats de cada unitat.
 • El pagament es realitzarà en una sola quota, abans del 15 d'octubre. A partir de l'aprovació d'aquest reglament, les quotes s'ingressaran durant el mes de juny del curs anterior.
 • Les famílies que presenten clares manques econòmiques tindran tot tipus de flexibilitat en el pagament de la quota havent d'informar de la seua situació a direcció abans de la data indicada.
 • Si alguna família no desitja sumar-se a aquest projecte comú haurà de comunicar-lo a la direcció d'aquest centre, sent necessari que l'alumne/a aporte exactament el material sol·licitat pel mestre per al curs escolar. Aquest material serà facilitat una vegada finalitzat el termini de pagament mitjançant un llistat, el qual haurà d'aportar-se amb exactitud al requerit. 
 • A partir de la data assenyalada cada curs, les famílies que no hagen fet l'aportació econòmica corresponent, i que tampoc haja manifestat el seu desig de NO participar d'aquest projecte, reposaran el material que se'ls haja entregat fins hui i hauran d'assumir la compra de material mitjançant el llistat que se li proporcione, amb acord al punt anterior.
 • No formar part d'aquest projecte no implica fer un ús diferenciat del material, tot l'alumnat utilitzarà el material tal com s'indica des del centre escolar (veure següent punt).
 • El material fungible és d'ús exclusiu en el centre.
 • Quan un alumne faça mal ús (inclosa la pèrdua) d'aquest material reiteradament la família reposarà el material, d'acord al compromís adquirit previament.

ORGANITZACIÓ DE MATERIAL A l'AULA

S'ofereixen dues maneres diferents per a fer ús del material socialitzat a l'aula, cada tutor farà ús de l'un o l'altre, o tots dos segons necessitat :
 1. Mantindre el material centralitzat en un espai de l'aula destinat a tal fi (Racó de papereria). L'alumnat acudeix a aquest racó quan necessite fer ús del material. Poden existir safates perquè l'alumnat agafe tot el material que haja pensat prèviament que utilitzarà i el porte al seu lloc de treball.
 2. Distribuir el material per equips de treball perquè ho tinguen a mà, tenint en compte que no necessàriament hi haurà una unitat de cada objecte per a tot l'alumnat i hauran de compartir el material comú.

ORGANIGRAMA DE LA SOCIALITZACIÓ DEL MATERIAL

• El Consell Escolar:
 • Garantirà la supervisió de la socialització i vetllarà pel compliment d'aquest document.
 • Analitzarà les dificultats trobades i plantejarà propostes de millora sobre aquest tema.
• La Comissió de Coordinació Pedagògica:
 • Analitzarà el tractament metodològic i pedagògic dels diferents materials.
• Els coordinadors d’unitat:
 • S'encarregaran de gestionar les demandes del professorat i seran els interlocutors amb l’AFA i amb les empreses subministradores de material escolar.
• L'equip docent del centre:
 • Proporcionarà a l'alumnat el material.
 • Controlarà el repartiment del material.
 • Vetlarà pel bon ús d'aquest material.
 • Entregarà i recollirà de les famílies el contracte-compromís del material socialitzat juntament amb el rebut de la quota d'aquest material. Aquesta documentació romandrà en les tutories ( arxivadors) dins del seu arxiu corresponent.
• Les famílies:
 • Es faran càrrec del pagament de material.
 • Es comprometen a supervisar el bon ús del material i si escau reposaran el material deteriorat, d'acord al compromís adquirit en el contracte signat al principi de cada curs.
• L’AFA:
 • Difondrà la informació a la comunitat educativa (al costat del professorat ) del reglament de material socialitzat presentat i aprovat pel consell escolar.
 • Cada curs escolar recollirà les propostes en les assemblees i redactarà, juntament amb la comissió, les modificacions acordades en el reglament del material socialitzat.