06 Organització Interna

Per a aconseguir un treball coordinat per part de tot l’equip docent, cal tindre una clara coordinació interna, que siga eficaç i pràctica. En els diferents apartats que desenvolupem a continuació, detallem diferents aspectes que són prescriptius per a tots els professionals de l’escola.

Distribució de cursos escolars:
L’agrupació dels cursos escolars queda distribuïda en tres unitats:

 • Unitat 1a (3 anys, 4 anys i 5 anys).
 • Unitat 2a (1r,2n i 3r de Primària).
 • Unitat 3a (4t,5é,6é de Primària).

Assignació del professorat a les unitats:
L’equip directiu designarà els especialistes a les diferents unitats segons els cursos que impartisquen. Els tutors/res estaran assignats a la unitat a la qual pertany el seu curs.
El mestre/a que inicia una unitat continuarà amb el grup fins que arribe a l’últim curs de la unitat. La no continuïtat sols es podrà realitzar per necessitats organitzatives i baix el consentiment o petició de la direcció del centre.

Criteris d’adscripció a unitat:
Adscriure's a la segona unitat o a la tercera, no significa estancar-se en aquesta unitat.
No és obligatori fer dues voltes en la unitat triada.
Hi haurà un definitiu a cada nivell si és possible.
Es canvia d'unitat quan s'acaba l’últim curs de la unitat .
Els mestres itinerants que imparteixen docència en altres centres no tindran adjudicada tutoria.
En el cas d’Educació infantil si un grup queda sense tutor/a en finalitzar el primer curs( 3 anys) serà prioritari asignar un tutor/a amb destinació definitiva sempre que siga possible i no forme part de l’equip directiu .
En última instancia, la dirección del centre buscarà la correspondencia entre un determinat perfil del professorat i le línies pedagògiques i organitzatives del PEC.
El canvi d'unitat es podrà fer si:
 • Hi ha acord entre les dues persones.
 • S'ha acabat la unitat i queda una vacant en l'altra unitat.
 • Si no hi ha acord es farà una sol·licitud a la direcció del centre que valorarà les possibilitats i idoneïtat de les persones.

Aquests criteris es revisen durant el curs escolar i únicament es canviaran o afegiran uns altres al juny abans del claustre d'adjudicació de tutories.

Criteris mescla alumnat al terminar unitat:
Es barrejarà a l’alumnat quan es compleixen 3 dels següents ítems:
1.- Desequilibri del nombre d’alumnat.
2-  Desequilibri del nombre d’alumnat de NEE.
3-  Desequilibri del nombre de xics i xiques.
4-  Relacions conflictives freqüents al grup.
5-  Desequilibri en assignatures optatives.
6-  Desequilibri en diversitat cultural.

Substitucions professorat:
Substitucions d’infantil: El suport d’infantil assumirà la substitució del grup (cas que el suport siga membre de l’equip directiu si és possible ,es respectaran les hores de funció directiva ).

Substitucions puntuals en primària.
Si la baixa és de l'especialista cada tutor/a assumirà la substitució de l'hora en què impartia classe a la seua aula (exceptuant que aquest/a tinga una tasca específica a desenvolupar, per eixample siga també especialista i done classe a altre curs en eixa sessió).
Les substitucions puntuals es realitzaran seguint els següents criteris i ordre:
 • Mestre/a sense docència directa amb l'alumnat (LL.D.).
 • Mestre/a amb suport.
 • Mestre/a amb alguna d’aquestes funcions: Coordinació Unitat, Biblioteca, materials, TICs i Igualtat i convivència.
 • Mestre/a NESE (PT i AL).
 • Equip Directiu.
 • Mestre/a amb desdoblament.
Substitucions de més durada o de diversos mestres:
En cas de donar-se una substitució de més durada o diverses substitucions simultànies, es llevarà una especialitat ( Música, Anglés, EF, PT,AL) i l'especialista s’encarregarà del grup que no tinga tutor/a.
La cap d’estudis portarà un control per a equilibrar les hores substituïdes per cada mestre/a i la rotació de les especialitats que es lleven.

Entrades i eixides de l’alumnat
Entrades
L'alumnat del Centre de 5 anys i Primària entrarà per les portes del porxo que donen a les pistes (a excepció de l'alumnat que per les seues característiques ha de pujar per l'ascensor, que entraran directament pel porxo davanter).
L'alumnat de primària esperarà a les pistes fins que sone la música i entrarà per la part de les portes indicada amb el seu curs i així pujar per l'escala corresponent.
El professorat especialista estarà situat per tot l'edifici per a fer l'acompanyament al moment de la pujada. Els tutors/res esperaran a les aules.
L’alumnat de 1r al llarg del mes de setembre farà files en el porxo i pujarà acompanyat pel tutor/a.
L'alumnat de 5 anys esperarà als bancs del porxe a les tutores per a pujar a les classes.
L'alumnat de 3 i 4 anys anirà a l'edifici d'Infantil i entraran a les seues classes per les portes d'emergència corresponents.

Eixides
El professorat acompanyarà sempre a l'alumnat a l'hora de l'eixida i baixarà amb ells.
 • Alumnat de 3 i 4 anys eixirà per les portes d’emergència de les classes.
 • L’alumnat de 5 anys eixirà pel porxo de les pistes.
 • Alumnat de 1r i 2n de primària: Els tutors/res els acompanyaran fins a la porta exterior esquerra i faran entrega a les famílies o persona autoritzada.
 • Alumnat de 3r: Els tutors/res els acompanyaran fins a la porta principal i faran entrega a les famílies o persona autoritzada.
 • L'alumnat de la tercera unitat (4t,5é i 6é), en cas que no tinga autorització per anar sol a casa, eixirà a buscar a la persona que el vinga a arreplegar, i si no troba a ningú informarà el tutor/a o equip directiu.

Tot l’alumnat de primària eixirà pel porxo davanter, a excepció dels dies de pluja per la vesprada que per a evitar aglomeracions la segona unitat eixirà pel porxo de les pistes, on esperaran les famílies.
Els responsables de l'alumnat fins que arriben els pares o tutors legals pel xiquet/a a l'hora de l'eixida del col·legi són els tutors/as. En el cas que els pares o tutors legals es retarden en l'horari de recollida hauran de signar un escrit en el qual quedarà registrada l'hora en la qual han acudit al centre pel menor. Aquesta fulla estarà també signada pel tutor/a i un membre de l'Equip directiu. Els retards reiterats seran posats en coneixement de la direcció del Centre perquè prenga les mesures oportunes.

Extraescolars
L’alumnat que tinga una activitat extraescolar serà arreplegat pel monitor/a responsable de l’activitat al punt acordat. L’AFA farà entrega als tutors/res d’una relació de l’alumnat participant.

Reunions familiars
Les famílies han d’estar informades en tot moment del procés d’ensenyament i evolució del seu fill/a, és per això que és necessària una comunicació fluïda en ambdós sentits.
Les reunions trimestrals són normatives i especificades a les ordres de principi de curs.
El protocol a seguir per a tot el professorat és el següent:
1. Reunions d’inici d’etapa o unitat:
 • 3 anys al mes de juliol.
 • 1r primària al mes de juny/juliol (si està el tutor/a assignat).
 • 4t de primària al mes de juny/juliol (si està el tutor/a assignat).

2. Reunions per al seguiment Trimestral:
 • 1r trimestre: mes de setembre
 • 2n trimestre: gener/febrer
 • 3r trimestre: juny (entrega individualitzada d’informes finals)

3. Reunions individualitzades: Es realitzarà com a mínim una al llarg del curs i altra d’entrega de l'informe final. S’omplirà una acta en cada reunió individualitzada i es donarà una còpia a la família.

Totes les reunions seguiran el guió establert a les diferents unitats (en primària es seguirà el guió aprovat al seminari).

Distribució d’espais al pati i vigilància
La Cap d'estudis designarà un calendari de vigilància de pati amb agrupacions de deu persones al pati de primària i de quatre al pati d’infantil.
En cas d'absència de més d'un component s'establirà un torn de substitució que serà organitzat en funció de la plantilla cada curs.
Estan establerts com a punts de vigilància: Pista de jocs pintats, pista de bàsquet, pista de voleibol, pista de futbol, zona jocs de taula, zona dreta arbres, porxo i serveis. A l’aula d’informàtica hi haurà un mestre per a atendre a l’alumnat que desitge fer una recerca d’informació o treballs en grup.
Els mestres baixaran al pati acompanyant el seu grup i esperaran fins que arriben els encarregats del torn eixe dia.
Els dies de pluja els grups romandran a l'aula amb la vigilància del tutor/a que serà substituït a mitjan pati per l'especialista assignat..
Dins del projecte de pati estan especificades la resta d’actuacions i normes.
S’aniran canviant o modificant les zones segons les necessitats que detecte el claustre

Dos mestres a l’aula
L'Equip Directiu designarà, segons disponibilitats de recursos humans al centre, el màxim d'hores possibles amb dos professors/es per aula (tutors/es i especialistes). 
Sentències separació
L'alumnat amb sentència de separació familiar figurarà a un llistat confeccionat per l'equip directiu i que es farà entrega al tutor/a a principi de curs per a la seua regulació (eixides del centre, notificació de reunions i notes, etc...). El tutor/a serà l'encarregat de gestionar la coordinació i l'avís amb la resta de professorat especialista vinculat a la seua aula.
El centre no realitzarà informes de l’alumnat a entitats externes a petició del pare o la mare, únicament es lliurarà si és sol·licitat pel jutjat corresponent.