19 Avaluació Pedagògica

El CEIP Joan Fuster es proposa contribuir al desenvolupament de persones competents emocionalment, amb la capacitat d'expressar els seus sentiments i necessitats de forma positiva i respectuosa. Que s'identifiquen per tindre les habilitats necessàries per a exercir la seua autonomia de forma responsable, de convertir les seues idees en actes i de planificar i gestionar els seus projectes.

El repte del nostre centre és l’educació competencial, la qual permetrà que l’alumnat desenvolupe una sèrie d’habilitats emocionals, socials i adaptatives per a participar en la societat de manera activa. Per tant, l’avaluació ha de ser qualitativa, formativa i contínua.


AVALUACIÓ ALUMNAT

L’avaluació ha de ser un moment de reflexió sobre el procés d’aprenentatge que ha d’assenyalar a l’alumnat el camí a seguir per aprofundir, millorar i proporcionar-li informació de com ha de continuar aprenent. 

El mestre o mestra ha d’acompanyar en el procés d’aprenentatge, guiant i orientant l’alumnat.

L’avaluació es realitzarà en diferents moments mitjançant l’autoavaluació, la coavaluació i l’heteroavaluació en funció de les necessitats.


AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT

Entenem l’avaluació com una reflexió crítica de la nostra pràctica docent. Ens serveix per a reorientar i reconduir els processos d’ensenyament i aprenentatge i la pràctica docent, així com orientar i guiar la nostra acció didàctica i els processos d'aprenentatge individuals.


Per a plasmar tota aquesta informació utilitzem els següents elements:

MOMENTS I DOCUMENTS D’AVALUACIÓ

Inicial (per a coneixement del tutor/a): Serveix per a conèixer l’alumnat i el nivell real a partir del qual iniciar el procés d’aprenentatge i detectar necessitats. Tot això es du a terme mitjançant unes proves d’avaluació inicial que tenim al centre i l’observació (Infantil).
  • Primera (numèrica amb un informe d’Ítaca per a les famílies)
  • Segona (numèrica amb un informe d’Ítaca per a les famílies)
  • Tercera (numèrica amb un informe d’Ítaca per a les famílies)
  • Final (numèrica amb un informe d’Ítaca per a les famílies)
En Infantil l’avaluació serà qualitativa i es transmetrà a les famílies mitjantzant un butlletí informatiu.

En primària els informes d’Ítaca que donem en la primera, segona, tercera i avaluació final es composen d’una nota numèrica i una qualificació avançada dels aspectes més rellevants de l’aprenentatge de l’alumnat. Estos informes els complimenten tant el tutor/a com els especialistes i personal de la USI.


INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ


PRIMERA UNITATSEGONA UNITATTERCERA UNITAT
Documentació de les activitats.
Entrevistes.
Observació directa de l'alumnat.
Llistat i taules de control.
Registre anecdòtic.
Diari.
Termòmetres, línies, semàfor, rúbrica...
Proves estandaritzades (ELI, PLON, RFI, ELCE…).
Escales d’observació.
Kahoot, plickers, class dojo i altres aplicacions (gamificació).
Observació directa.
Registre anecdòtic.
Semàfors, termòmetres…
Rutines de pensament (coneixements previs).
Proves o examens: màxim un al trimestre.
Escales d’observació.
Kahoot, plickers, class dojo i altres aplicacions (gamificació).
Observació directa.
Registre anecdòtic.
Semàfors, termòmetres…
Rutines de pensament (coneixements previs).
Proves o exàmens (sense un màxim ni mínim, segons les necessitats).Hi ha moltes maneres d’avaluar i, en tot cas, tots els instruments han d’aportar informació d’on es troba l’alumne i per on ha d’anar.
PONDERACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

En l’actualitat utilizem aquest document ponderació que férem a l’any 2016, quan encara funcionàvem per cicles, on s’estableixen els percentatges que contribueixen a ficar una nota numèrica a l’alumnat en les diferents àrees. 

A partir del canvi en el qual estem immersos hem detectat la necessitat de transformar el procés d’avaluació a un procés de reflexió més qualitatiu i competencial que continga la part emocional i socioafectiva de l’alumnat.
ANNEXOS:
Decret d'avaluació (DECRET 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana) .
Conselleria d'Educació Conselleria de Educación 73430 (ORDEN de 24 de junio 2008, de la Conselleria de Educación, sobre la evaluación en la etapa de Educación Infantil).