14 Pla Acció Tutorial

OBJECTIUS DEL PLA D'ACCIÓ TUTORIAL.
 • De forma general, desenvolupar accions docents que eduquen i, per tant, orienten més enllà de l'estructura disciplinar de les assignatures.
 • Assegurar la coordinació de tota la comunitat educativa , així com l' ajuda a l'alumnat i l'atenció a la diversitat.
 • Establir un marc general de referència per a tots els Tutors i Tutores del Centre, a partir del qual es puga concretar la Programació Tutorial Marc de cada curs.
 • Atendre els casos i la problemàtica que ens revela l'anàlisi de context i la marxa diaria del curs.
 • Establir l'estructura organitzativa de la Tutoria i els criteris de funcionament d’aquesta.
 • Concretar les funcions de la Tutoria en el nostre Centre, relacionades amb l’alumnat, professorat, l’orientador/a (Departament d'Orientació) i famílies.
 • Disposar de materials que ens faciliten el treball dels aspectes seleccionats per a cada curs i els seus continguts corresponents.
 • Dissenyar un sistema de seguiment i avaluació del Pla d'Acció Tutorial, que siga realista i que ens permeta introduir una estratègia de millora d’aquest.
 • Fomentar la participació de l’alumnat en la presa de decisions escolars: assemblea d’estudiants (representants).
 • Afavorir la comunicació i participació de les famílies a l’àmbit escolar.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

Alumnat:

 • Es dedicaran 15 minuts diaris a l'hora d'entrar a fer assemblees dialògiques.
 • Es dedicarà 1 sessió lectiva setmanal com a mínim a la tutoria del grup-aula.
 • Quan hi haja conflictes a l’hora del pati /menjador sense resoldre s’utilitzarà el temps necessari per a resoldre’ls amb el grup.
 • En la tutoria i les assemblees d’aula es treballaran els continguts que s’hagen seleccionat del PAT, propostes per a l’assemblea d’estudiants i comunicació de decisions preses en aquesta.
Equip educatiu i departament d’orientació:
 • Dedicació: dins de l’hora setmanal de nivell o unitat per acordar i valorar els aspectes a tractar del PAT; característiques, situacions i pautes d’actuacions especials per a determinats grups.
 • Reunions amb el departament d’orientació quan siga necessari per tal de donar resposta a la diversitat de l’alumnat.
 • Caldrà que el tutor/a es reunisca amb el nou tutor/a al finalitzar el curs, bé quan acabe la unitat o quan el grup canvie de tutor/a per realitzar traspàs d’informació de primera mà.

Famílies:
L’acció tutorial familiar és una peça clau per a millorar la implicació familiar.
 • L’atenció familiar es desenvoluparà el dia i hora establerts a la PGA o segons acorden el tutor/a i les famílies.
 • Anualment els tutors/es organitzaran com a mínim dues entrevistes individuals amb cada família, baix petició familiar o petició del tutor/a. (Una durant el curs i una altra al final de curs, al lliurament d’informes finals d’avaluació)
 • Es realitzaran dues reunions generals amb les famílies del grup-aula. Una al començament del curs per a presentar l’equip educatiu del grup i les línies generals de funcionament; una altra a l’inici del segon trimestre per valorar els progressos del grup.
 • De cada reunió general es farà un acta signada pel tutor/a. De les reunions individuals s’omplirà el llibre d’actes del centre si s’arriba a acords o es transmet a les famílies informació rellevant (còpia per a les famílies). Els originals es deixaran a l’expedient del grup.