09 Escola oberta

Considerem el CEIP Joan Fuster com a una escola oberta. Açò significa que es realitza una apertura de doble via: la comunitat entra a l’escola i l’escola ix a la comunitat.

L’escola ix a la comunitat:

Quan l’escola ix a la comunitat amplia la seua mirada i el seu territori per a construir aprenentatges més enllà de les seues aules. Es tracta de contextualitzar la cultura i la pràctica escolar i donar la possibilitat d’actuar, modificar, millorar l’entorn i/o donar a conéixer projectes i activitats desenvolupats el centre (APS, visites a institucions, monuments, organitzacions locals...) (17. Eixides i activitats extraescolars complementàries)


La comunitat entra a l’escola. Vies:
 • Institucions, organitzacions, i associacions: El CEIP Joan Fuster participarà i col·laborarà en diferents campanyes proposades per l’ajuntament, policia, ONGs… (prèvia aprovació a la PGA)
 • Col·laboració amb altres institucions educatives (escoles de Magisteri, de formació professional…)
 • Voluntariat: Són persones (familiars o no) que assisteixen a l’escola com a dinamitzadors/es d’una activitat ja proposada, organitzada pels tutors/es, que són els únics responsables de l’activitat. Exemples d’activitats a les que acudeixen:
  • Grups interactius
  • Tertúlies literàries
  • Eixides
 • Col·laboració: Aquest tipus de participació es realitza a petició o suggeriment del professorat, o bé al contrari, que siguen les persones col·laboradores les que oferisquen al centre (que decidirà la idoneïtat del tipus d’activitat plantejada) la possibilitat de posar en pràctica alguns dels següents tipus d’activitats.
  • Animacions, lectures, exposicions… (En moments especials i puntuals de la vida de l’alumnat: aniversaris, celebracions…, o per a complementar o enriquir les activitats del dia a dia dins de l’aula: animacions, professions familiars…)
  • Tallers, ponències, conferencias… d’alta especialització.
Tant els voluntaris com el col·laboradors han de rebre una xicoteta formació i/o informació i complir amb els requisits establerts al document de COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ VOLUNTARIA EN EL PROCÉS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE.


Participació de les famílies

Amb l’objectiu d’afavorir la participació de les famílies en el procés d’ensenyament aprenentatge, s’informarà, des de les tutories (reunions inicials), de les diferents vies i possibilitats, facilitant-les un formulari que permeta, per una banda, aportar informació dels àmbits d'especialització de la família, i per l’altra, donar la possibilitat de que aquestes realitzen suggeriments per a la seua participació.


Les famílies, a més, podran participar a l’organització del centre a través de: